1. OGÓLNE WARUNKI

Niniejsze warunki obowiązują dla zakupów dokonywanych w sklepie internetowym www.koreni-krumlov.cz.

Obowiązujące warunki regulują, zgodnie z § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Coll., Kodeks cywilny, wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z umowy sprzedaży zawartej między sprzedawcą a inną osobą fizyczną za pośrednictwem internetowego sklepu sprzedawcy www.koreni-krumlov.cz. Operatorem sklepu internetowego www.koreni-krumlov.cz jest ROSMARINUS s. r. o., Rudolfovská 422/122, České Budějovice, 37001, zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w České Budějovice, dział C, pozycja 21111, NIP: 281 59 853.

Warunki te nie mają zastosowania w przypadku, gdy osoba zamierzająca zakupić towary od sprzedawcy jest osobą prawną lub osobą działającą w zamówieniu towarów w ramach swojej działalności gospodarczej lub wykonywania samodzielnej działalności zawodowej. Relacje handlowe między sprzedawcą a kupującym, który nie jest ostatecznym konsumentem, regulowane są na podstawie indywidualnie uzgodnionych warunków. Oznacza to, że sprzedawca ma prawo jednostronnie odmówić zawarcia umowy sprzedaży.

2. ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

Wszelkie prezentacje towarów umieszczonych na interfejsie internetowym sklepu www.koreni-krumlov.cz mają charakter informacyjny, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej tych towarów. Zamówienie kupującego dokonane za pośrednictwem sklepu internetowego www.koreni-krumlov.cz lub telefonicznie stanowi wiążącą propozycję kupującego w celu zawarcia umowy sprzedaży z sprzedawcą. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie zamówienia poprzez e-mail na adres e-mail podany przez kupującego w zamówieniu, przy czym to potwierdzenie nie jest akceptacją propozycji sprzedawcy w celu zawarcia umowy sprzedaży.

Kupujący ma prawo anulować zamówienie, czyli wycofać swoją propozycję zawarcia umowy sprzedaży, bez ponoszenia jakichkolwiek sankcji aż do momentu wysłania towaru. Anulowanie zamówienia musi być zgłoszone sprzedawcy drogą e-mailową lub telefonicznie. Umowa sprzedaży jest zawierana poprzez wysłanie towaru przez sprzedawcę do kupującego lub przez wyraźne przyjęcie propozycji sprzedawcy poprzez e-mail. Ceny towarów i usług (np. opłata za przesyłkę) podane na interfejsie internetowym są w CZK i zawierają odpowiednią stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli stosunek oparty na umowie sprzedaży ma międzynarodowy charakter, strony ustalają, że stosunek ten podlega czeskiemu prawu. Nie wpływa to na prawa konsumenta wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Umowa sprzedaży jest zawierana w języku czeskim i jest przechowywana przez sprzedawcę w celu jej prawidłowego wykonania i nie jest dostępna dla osób trzecich.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

Cenę towarów oraz ewentualne koszty związane z dostawą towarów na podstawie umowy sprzedaży można zapłacić sprzedawcy na następujące sposoby:

1. gotówką przy odbiorze w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;

2. gotówką w sklepach: Rosmarinus, Soukenická 41, Český Krumlov, 381 01, Rosmarinus, Husova 61, Vlachovo Březí, 38422, Rosmarinus, Jeronýmova 3, České Budějovice, 37001

3. przelewem na konto sprzedawcy.

4. za pośrednictwem bramki płatniczej.

W przypadku zakupu towaru podlegającego szybkiemu zepsuciu, a także towaru, który po dostawie został nieodwracalnie zmieszany z innym towarem, płatność może być dokonana jedynie z góry przelewem na konto sprzedawcy lub za pośrednictwem bramki płatniczej.

Sprzedawca wysyła razem z towarem kupującemu dokument sprzedaży, który służy jako dowód podatkowy.

Jeśli nie określono inaczej, wszelkie ogłoszenia skierowane do kupujących w sklepie internetowym www.koreni-krumlov.cz można przesyłać w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail kupującego. Sklep internetowy www.koreni-krumlov.cz jest również uprawniony do wysyłania faktur zaliczkowych i dokumentów podatkowych do kupujących drogą elektroniczną lub pocztą.

4. DOSTAWA I DOSTARCZANIE TOWARÓW

Koszty przesyłki i opłaty pocztowe ponosi kupujący zgodnie z wybraną przez siebie metodą zamówienia towarów. Opłaty te regulowane są cenami podanymi na stronie www.koreni-krumlov.cz.

Przy odbiorze towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany sprawdzić nienaruszalność opakowania towaru i w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń niezwłocznie powiadomić przewoźnika. Jeśli zostaną zauważone uszkodzenia opakowania sugerujące nieuprawnione dostarczenie przesyłki, kupujący nie jest zobowiązany odebrać przesyłki od przewoźnika.

Jeśli z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest dostarczenie towaru ponownie lub w inny sposób niż określono w zamówieniu, kupujący jest obowiązany ponieść koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru lub dostarczeniem towaru w inny sposób.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupujący ma zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego prawo odstąpić od umowy kupna bez podawania przyczyny w ciągu czternastu (14) dni od odbioru towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna musi zostać przesłane Sprzedającemu w tym okresie drogą elektroniczną lub na piśmie pod adres Sprzedającego. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa kupna jest anulowana od samego początku. Towar musi zostać zwrócony Sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy przez Kupującego. Jeśli Kupujący odstąpi od umowy, ponosi on koszty związane z zwrotem towaru (np. koszty przesyłki), także w przypadku, gdy towar nie może być zwrócony w normalny sposób pocztą.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu otrzymane środki w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna przez Kupującego, w taki sam sposób, w jaki zostały one odebrane od Kupującego, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inny sposób, który nie generuje dla Kupującego dodatkowych kosztów. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków Kupującemu przed zwrotem towaru lub przed dostarczeniem dowodu zwrotu towaru Sprzedającemu.

Zgodnie z § 1832 Kodeksu cywilnego Kupujący ma prawo do zwrotu środków związanych z przesyłką (koszty przesyłki) tylko w przypadku zakupu (a nie zwrotu). To prawo dotyczy jednak tylko najtańszego dostępnego przez Sprzedającego sposobu dostawy (nawet jeśli Kupujący wybrał droższą opcję dostawy podczas składania zamówienia), przy czym osobisty odbiór nie jest uważany za taki sposób dostawy. Kupujący jest świadomy, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego nie można odstąpić od umowy m.in. w przypadku:

1. dostawy towaru, który może ulec szybkiemu zepsuciu, a także towaru, który po dostawie został nierozerwalnie połączony z innym towarem;

2. dostawy towaru w zamkniętym opakowaniu, którego Kupujący wyjął z opakowania ze względów higienicznych i nie można go z powrotem zwrócić;

Kupujący jest świadomy, że jeśli zwrócony towar jest uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, Sprzedający ma prawo żądać odszkodowania za szkody na towarze i ma prawo zaliczyć to odszkodowanie w sposób jednostronny na poczet roszczenia Kupującego o zwrot ceny zakupu.

Jeśli razem z towarem dostarczony zostanie Kupującemu prezent, umowa darowizny między Sprzedającym a Kupującym jest zawarta z warunkiem, że jeśli Kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa darowizny traci swoją ważność i Kupujący jest zobowiązany zwrócić Sprzedającemu również podarunek. Do czasu odbioru towaru przez Kupującego, Sprzedający ma prawo w każdym momencie odstąpić od umowy kupna. W takim przypadku informuje Kupującego o tym za pomocą wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu i zwraca Kupującemu cenę zakupu bez zbędnego opóźnienia.

6. NIEODBIERANIE PACZKI

Kupujący jest zobowiązany odebrać przesyłkę na podstawie umowy kupna po jej wysłaniu. Jeśli tego nie zrobi, Sprzedający ma prawo żądać od Kupującego zwrotu kosztów związanych z przewozem, opakowaniem i manipulacją.

W przypadku niewywiązania się z tych opłat na elektroniczne lub pisemne żądanie, Sprzedający przekaże wierzytelność agencji windykacyjnej.

7. PRAWA Z TYTUŁU WADY WYKONANIA UMOWY

Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za to, że towar nie ma wad w chwili odbioru i że w chwili odbioru towaru:

1. posiada właściwości, które strony ustaliły, a jeśli nie ustalono, posiada takie właściwości, które Sprzedający lub producent opisali lub które Kupujący oczekiwał z uwagi na naturę towaru i na podstawie reklamy przeprowadzonej przez Sprzedającego;

2. towar nadaje się do celu, o którym informuje Sprzedający lub który jest typowy dla towaru tego rodzaju;

3. towar odpowiada jakości lub wykonaniu określonemu wzorcowi lub próbce, jeśli jakość lub wykonanie zostały określone na podstawie wzorca lub próbki;

4. towar jest w odpowiedniej ilości, miarze lub jakości;

5. towar spełnia wymagania ustawowe.

Postanowienia zawarte w artykule 6.1 niniejszych warunków handlowych nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie ze względu na wadę, której cena została ustalona, na zużycie towaru wynikające z jego normalnego użytkowania, na wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia towaru w chwili jego odbioru przez Kupującego, ani nie wynikają one z charakteru towaru.

Prawa z tytułu wad wykonania umowy Kupujący może realizować u Sprzedającego w siedzibie sklepu, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe z uwzględnieniem asortymentu sprzedawanego towaru.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedający zobowiązuje się do przetwarzania wszystkich danych osobowych przekazanych przez Kupującego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nr 101/2000 Sb. Dane osobowe są używane wyłącznie w celach Sprzedającego i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przewoźników, którzy otrzymują tylko dane niezbędne do dostarczenia towaru Kupującemu.

Kupujący ma prawo w każdej chwili żądać od Sprzedającego na piśmie zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sprzedającego.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Niniejsze warunki handlowe obowiązują od 1 października 2018 roku.

9. ZACHOWYWANIE PLIKÓW COOKIE

Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie tzw. plików cookie w swojej przeglądarki, a także na korzystanie z kodów pomiarowych marketingowych i plików cookie stron trzecich w celu pomiaru i anonimowej komunikacji marketingowej poprzez sieci reklamowe. Jeśli zakup na stronie internetowej jest możliwy do zrealizowania i zobowiązania Sprzedającego z umowy kupna można spełnić, bez konieczności przechowywania tzw. plików cookie w przeglądarce Kupującego, Kupujący może w każdej chwili wycofać zgodę na przechowywanie plików cookie z domeny koreni-krumlov.cz zgodnie z wcześniejszym zdaniem.