1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.koreni-krumlov.cz.

Obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.koreni-krumlov.cz. Provozovatelem internetového obchodu www.koreni-krumlov.cz je ROSMARINUS s. r. o., Rudolfovská 422/122, České Budějovice, 37001, vedená krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 21111, IČ : 281 59 853

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu www.koreni-krumlov.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.  Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu www.koreni-krumlov.cz nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoliv sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu. Kupní smlouva je uzavřena odesláním zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovnou akceptací prodávajícího prostřednictvím emailu.  Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

2. v hotovosti na prodejnách:
Rosmarinus, Soukenická 41, Český Krumlov, 381 01,
Rosmarinus, Husova 61, Vlachovo Březí, 38422,
Rosmarinus, Jeronýmova 3, České Budějovice, 37001

3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

4. bezhotovostně prostřednictvím platební brány.

V případě zakoupení zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, je možná pouze platba předem převodem na účet prodávajícího nebo bezhotovostně prostřednictvím platební brány.

Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu doklad o prodeji, který slouží jako daňový doklad.

Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli internetovým obchodem www.koreni-krumlov.cz činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele.  Internetový obchod www.koreni-krumlov.cz je dále oprávněn zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na www.koreni-krumlov.cz.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do třiceti (30) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího.  V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do třiceti (30) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do třiceti (30) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit

1. u dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

2. u dodávky zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

6. NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY

Kupující je povinen zásilku na základě kupní smlouvy po odeslání převzít. Pokud se tak nestane, prodávající má právo po kupujícím vyžadovat účelně vynaložené náklady na přepravu, balné a manipulaci.

V případě, že tyto náklady kupující na elektronickou či písemnou výzvu neuhradí, předá prodávající pohledávku partnerské inkasní agentuře.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:

1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;

5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. 6.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytovány třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávána pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.

Kupující má právo kdykoliv požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2018.

9. UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies do jeho prohlížeče stejně tak jako s použitím marketingových měřících kódů a cookies třetích stran za účelem měření a anonymizované marketingové komunikace skrz reklamní sítě. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies do prohlížeče kupujícího, může kupující souhlas k ukládání cookies z k doméně koreni-krumlov.cz podle předchozí věty kdykoliv odvolat.